Regulamin

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.baltiqadayspa.pl. W szczególności warunki zawierania i
rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem sklepu jest firma
BALTIQA DAY SPA Magdalena Cal-Kamińśka ul. Emilii Plater 1, 81-777 Sopot NIP 584-154-75-21 Regon …………….., wpis
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska nr.’…………. adres poczty
elektronicznej: sklep@baltiqadayspa.pl, tel: 609 382 665

Niniejszy Regulamin zawiera:
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§3 Tryb postępowania reklamacyjnego
§4 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§5 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  • Sprzedający – właściciel serwisu
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie
  • Sklep – platforma sprzedażowa, prowadzona przez Sprzedającego.

§ 1 Określenie zakresu działalności
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie sklep.baltiqadayspa.pl
3. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

– wyboru zamawianych towarów,

– wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

– wyboru sposobu płatności.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta jest chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.
6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
7. Możliwe są następujące formy płatności:
– Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z
numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu należności na koncie firmy BALTIQA DAY SPA
realizowane jest zamówienie.
– System płatności on line DOTPAY
8. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
9. Użytkownik otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu.
10. Dostawa zakupionych produktów odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej
11.Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku kupujący ma 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
12. Oświadczenie odstąpienia od umowy znajduje się pod poniższym linkiem:
…………………………………………………….. Klient dokonuje wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: sklep@baltiqadayspa.pl
13. Sprzedający, w przypadku wykonania przez klienta prawa do odstąpienia od umowy zwraca klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, koszt zakupu towaru pod warunkiem, iż zwrot towaru przez kupującego nastąpi do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe Klienta podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
15. Klient ponosi koszty odesłania produktu z powrotem do sprzedającego.
16. Sprzedający przekazuje klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową lub telefoniczną.
17. Zwrot kosztów zakupionego towaru nie przysługuje Klientowi w momencie obniżenia wartości produktu.

§ 3 Tryb postępowania reklamacyjnego
1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@baltiqadayspa.pl lubpocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:

BALTIQA DAY SPA ul. Emilii Plater 1, 81-777 Sopot

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko

– adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

– przedmiot reklamacji

– przyczynę reklamacji

– podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin wymiany towaru wolny od wad lub zwrot kosztów produktu.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 4 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem sklep.baltiqadayspa.pl/polityka-prywatnosci